Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Muhabere Hukuk Mahkemeleri Ön Büro Çalışma Esasları

MUHABERE ÖN BÜROYA EVRAK TESLİMİ     

Başka  bir yargı çevresindeki Mahkemeye gönderilecek dilekçeler ön büroda  kabul edilip tarama  işlemi yapıldıktan sonra posta işlemi yapılacaktır. ( Evrakların Ağırlığına Göre Postücreti Pul Olarak Alınacaktır)    
Muhabere Ön Bürolara verilen her türlü evrak, dilekçe ile mahkemesi, dosya numarası ve dosyadaki taraf ismi belirtilmek suretiyle sunulacaktır.             
Dilekçelerin Muhabere Ön Büroya teslimi, ancak dilekçe sahibi tarafından  BİZZAT kimlik ibraz etmek suretiyle (Tüzel Kişilerde  ise imza sirkülerinde  ismi yazılı  şahıslardan en az birisi tarafından )   sunulacaktır.  Yetkisiz kişilerce ibraz edilen dilekçeler KESİNLİKLE işlem  yapılmadan iade edilecektir. AVUKAT OLMAYAN KİŞİLERİN SUNDUĞU VEKALET İLE  işlem yapılmayacaktır.
Avukat ile takip edilen dosyalar için,  vekaletname, yetki belgesi ile,  
Stajyer Avukatlar ve  takip memurlarının ise ibraz edeceği muvaffakatname  ile  işlemleri  yapılacaktır.

TAŞRA DAVA AÇILIŞ :  Dava Açılış Adli Yardım Talepli ise,  Adli Yardım Talep Kararının  tebligi bakımından  1 adet tebligat pulu eklenecektir.

TAŞRA İSTİNAF  VEYA TEMYİZ DİLEKÇESİ : Muhabere Ön Büroda kayıt yapıldıktan sonra Harç ve masrafların   vezneye yatırılıp, makbuzların birer sureti   Hukuk Muhabere Ön Büroya  teslim edilecektir.

TAŞRA DAVADAN FERAGAT- TEMYİZDEN-İSTİNAFTAN FERAGAT- KABUL- DİLEKÇELERİ : Dİlekçe sahibinin  veya  vekil avukatın  kimlik tespiti yapılmak suretiyle  imzası alınacaktır.   Dilekçe sahibinin kimlik fotokopisi dilekçe ekine eklenecektir.

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU :  Başvuru sahibi tarafından  öncelikle  Maliye Veznesine  Bireysel Başvuru harcı  yatırıldıktan sonra,  Anayasa Mahkemesine gönderilecek  belgelerin BAŞVURU FORMU- MAKBUZ- VEKALETNAME VE YETKİ BELGESİ- MAHKEME KARARI- DAYANAK  şeklinde  başvuru sahibi tarafından düzenlendikten sonra, bürolarınca  5 başlık halinde   taranmak suretiyle  işlemleri yapılacaktır.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararların  Temyiz  başvuruları  Hukuk Mahkemeleri  Muhabere ÖnBürosu  tarafından yapılacaktır.

Bilirkişiler tarafından, Taşra Talimat Dosya asılları Muhabere Ön Büro tarafından teslim alınmayacaktır.
Çek, Senet, Bono, Poliçe, Banka teminat mektubu gibi  maddi değer  ihtiva eden   KIYMETLİ  EVRAK ASILLARI bürolarınca teslim alınmayacaktır. Dilekçe sahibi  öncelikle PTT  Müdürlüğüne giderek,  kıymetli  evraklarını sigortalattırarak  PTT Müd. Kanalı ile  ilgili mahkemeye  gönderecektir.
Islak imzalı sözleşme  asılları, bürolarınca  teslim alındıktan sonra  ilgili Mahkemeye  APS (Acele Posta Servisi) kanalı ile gönderilecektir.


                                   Okan ALBAYRAK
                                  Adalet Komisyonu Başkanı

                

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr