Çalışma Esasları

HUKUK MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU ÇALIŞMA ESASLARI

     Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 13/10/2015 tarih ve 2015/21384 Muh. sayılı yazısı ve ekinde Hukuk Mahkemeleri Ön Büroları Çalışma Esaslarının 1/C-E-F, 3/D-E, 4/A-B, 5/A-B, 6/D, 7/B, 8/B, 9, 10. maddeleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

ÖN BÜROYA EVRAK TESLİMİ
Dilekçelerin ön büroya teslimi ancak dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle (vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvaffakatname ibrazı suretiyle) yapılabilecektir. (İstisnai durumlarda Mahkeme Hakimi'nin veya Yazı İşleri Müdürünün yazılı görüşü doğrultusunda hareket edilecektir.) Ön Bürolara verilen her türlü evrak, dilekçe ile mahkemesi, dosya numarası ve dosyadaki taraf ismi belirtilmek suretiyle sunulacaktır.

DİLEKÇELER VE TALEP İŞLEMLERİ
A-Dilekçeler : Dilekçe taranıp, gerekli avans ve harçları vezneye yatırıldıktan sonra, ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacaktır.

B-Temyiz Dilekçeleri : Vezneye gerekli harç ve masraflar yatırıldıktan sonra dilekçe taranıp Mahkemenin iş listesine gönderilecektir.

C-Tehir-i İcra Kararlarının Verilmesi : Harç işlemleri tamamlandıktan sonra ön büro tarafından verilecektir.

D-Davadan Feragat ve Temyizden Feragat Dilekçeleri : Kimlik tespiti ve diğer işlemler Mahkemesi tarafından yapıldıktan sonra evrakın tarama işlemi Ön Büro personeli tarafından yapılacaktır.

E-Mazeret dilekçeleri: Duruşması aynı gün olan ve bir sonraki gün olan mazeret dilekçeleri iş sahipleri tarafından doğrudan mahkemelerine sunulacak, bu dilekçeler mahkeme personeli tarafından tarama işlemi için bilahare ön büroya gönderilecek bu dilekçelerin üzerinde havale kaşesi yok ise taranmayacaktır.

F- Derkenar İşlemi : Sadece tehir-i icra talepli temyiz edildiğine dair derkenar işlemi ön büroda yapılacaktır.

2- MUHABERE İŞLEMLERİ
A-Taşra Muhabere Evrakı : Başka bir yargı çevresindeki Mahkemeye gönderilecek dilekçeler ön büroda kabul edilip tarama işlemi yapıldıktan sonra posta işlemi yapılacaktır. (Posta için para kesinlikle alınmayacak, gönderi masrafı posta pulu olarak ödenecektir)
B-Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Dilekçesi  : Dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek,  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formunun ibrazı ve başvuru harcı  vezneye yatırıldıktan sonra muhabere işlemi Ön Büro Muhabere Bürosunca  yapılacaktır.

3- DOSYA İŞLEMLERİ
A-Dosya İnceleme Ve Fotokopi Alma : Bu işlemler doğrudan ilgili Mahkemesinde yapılacaktır.
B-Dosya Akıbeti Sorulması : Dava dosyası hakkında bilgi almak isteyen davanın tarafları kimlik göstermek suretiyle ( vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvafakatname ibrazı suretiyle) dosya ile ilgili ön büroya başvurarak bilgi alabileceklerdir.
C-Karar Örneği Ve "Aslı Gibidir" İşlemleri : Karar örneği ve "aslıdır" biçimindeki şerh işlemleri Mahkemesince yapılacaktır .
D-Avans ve Harçların Ödenmesi : Avans ve harçların alınması işlemleri Ön Büroca yapılacaktır. Harç, gider avansı iadesi, bilirkişi ücreti ödenmesi işlemleri mahkemesinde yapılacaktır.
E-Kayıt Numarası Alma : Kayıt numarası, esas numarası, temyiz numarası gibi herhangi bir numara almaksızın ön büroda işlemi yapılan evrakların işlemi tamamlandıktan sonra ilgili numarayı alması için işlem sahibi mahkeme kalemine yönlendirilecektir

4- ASIL EVRAK İŞLEMLERİ
A-Bilirkişi Raporu: Bilirkişi raporu ilgili bilirkişisi tarafından bir nüshası Ön Büroda taratılıp, Mahkeme iş listesine aktarıldıktan sonra, alındı belgesine ilgili bilirkişi tarafından "rapor aslı tarafımca mahkemesine teslim edilecektir" yazıp imzaladıktan sonra rapor aslı ve dosyası ilgili bilirkişi tarafından Mahkemesine elden teslim edilecektir. Ön Büro zimmet raporlarında bilirkişi raporları ayrıca mahkemesine teslim edilmeyecektir. Bilirkişi raporları haricen mahkemesi tarafından tarama için ön büroya gönderildiği takdirde üzerinde Hakim veya Yazı İşleri Müdürünün havale kaşesi yok ise tarama işlemi yapılmayacaktır,

B-Belge Asılları Teslimi :Kasada muhafaza edilmesi gereken evraklar ve kıymetli evrak olarak kabul edilen belge asılları ile taranması mümkün olmayan evraklar (proje, gazete, fotoğraf, cd vs), teminat mektubu aslı ve fatura aslı gibi evrak asılları; iş sahipleri tarafından doğrudan mahkemesine sunulacak, bu evraklar Mahkemesince teslim alınarak ilgili dilekçeye teslim alındığını içeren şerh konulması halinde (ad, soyad, sicil, imza) bu dilekçelerin tarama işlemi bilahare mahkeme personeli tarafından ön büroya tarama için gönderilecek, dilekçelerin üzerinde havale ve alındı kaşesi yok ise taranmayacaktır.

5- POSTA İŞLEMLERİ
A-Posta Ve Kargo Yolu İle Gelen Evraklar : Posta ve kargo yolu ile gelen evraklar mahkemesince teslim alınıp ve evraklara mahkemesince havale işlemi yapıldıktan sonra yine mahkeme personeli tarafından tarama için ön büroya gönderilecek, tarama işlemleri Ön Büro tarafından yapılarak ilgili mahkemenin iş listesine aktarılması sağlanacaktır.
B-Kurumlardan Gelen Evraklar: Tüm kurumlardan gelen yazı cevapları, elden takipli olarak getirilen müzekkere cevapları, posta evrakı vb. belgeler mahkeme personeli tarafından teslim alınacak ve bu evraklara mahkemesince havale işlemi yapıldıktan sonra yine mahkeme personeli tarafından tarama için ön büroya gönderilecek, tarama işlemleri Ön Büro tarafından yapılarak ilgili mahkemenin iş listesine aktarılması sağlanacaktır.
C-Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından Mahkemelerden İstenilen Yazılara Cevap Verilmesi: Kurum ve Kuruluşlar tarafından Mahkemelerden istenilen yazılara Mahkemeler tarafından cevap verilecektir.

6- EVRAK İŞLEMLERİ
A-Havale İşlemleri : Evrakın sisteme giriş tarihi resmi havale tarihi olduğundan mahkemece ayrıca evrak üzerine kaşe basılmasına ve imza atılmasına gerek bulunmamaktadır.
B-Taraflara Elden Evrak Verilmesi : Ön Büroya teslim edilen evrakların mahkemelere teslimi için davanın taraflarına verilmesi mümkün değildir. Acil evrakların ve duruşması aynı gün olan evrakların Mahkemesine teslimi ancak Mahkeme personeli aracılığı ile sağlanacaktır.
C-Ön Büroya Teslim Edilen Evrakların Mahkemelerine Teslim İşlemleri : Ön büroya verilen evraklar ertesi gün sabah Ön Büro Mübaşirleri tarafından Mahkeme Personeline imza karşılığında teslim edilecektir.
D-Acil evrakların Ön Büroda teslim alınma işlemleri : Duruşması aynı gün olan ve mahkeme tarafından aynı gün içinde işlem yapılması gereken evraklar Mahkeme Personeli tarafından ön bürodan teslim alınacaktır. (Ön Büro personeli tarafından Mahkemesine bilgi verilecektir.) Bilirkişi raporları dışında, acil evrakların ve diğer evrakların tesliminde, mahkeme personelinden başka hiç kimseye evrak zimmet teslimi yapılmayacaktır.

7- TARAMA İŞLEMLERİ
A-Tarama : Dosya taraflarınca ön büroya sunulan dilekçeler ön büro personeli tarafından taranarak mahkemenin iş listesine gönderilecektir. Bunların dışında herhangi bir şekilde mahkemeler tarafından taranması istenilen dosyalar Mahkemelere tarama cihazı verilinceye kadar B3 Blok 1.Kat 116 Nolu ve D2 Blok 1.Kat 160 Nolu odada mahkemelerce taranacak olup, bunun haricinde hiçbir dosya ön bürolarda taranmayacaktır.

B- Sistemde kaydı olmayan dosyalar: Uyap sisteminde kaydı olmayan dosyalara ilişkin dilekçe ve evraklar doğrudan mahkemelerine teslim edilecektir. Bu evrakların tarama işlemleri ön bürolardan yapılmayacaktır.

8- UYAP EKRANLARI İŞLEMLERİ
A-Uyap Ekranları : Ön Büro ekranlarında Evrak Tipi ve Evrak Türü seçilememektedir. (Temyiz dilekçesi - Cevap Dilekçesi - Delil Dilekçesi) Sadece dilekçe taranarak Mahkeme personeli iş listesine aktarılmaktadır. Bu nedenle "Evrak Tipini ve Evrak Türünü" Mahkeme personeli belirleyecektir.
B-Uyap Çalışmadığı Durumlar: UYAP sisteminin çalışmadığı durumlarda ve süreli evraklara ilişkin işlemlerde iş sahipleri doğrudan mahkemesine yönlendirilecektir. Sunulan evraklar mahkemesi tarafından teslim alınacak, bu evraklar bilahare ön bürolarda taranacaktır. Havalesi olmayan dilekçelerin tarama işlemi ön bürolarda yapılmayacaktır.

9- SORGULAMALAR

Ön Bürolarda taraflarca kimlik gösterilmek suretiyle dava ve taraf bilgileri sorgulaması yapılabilecektir. Avukat tarafından yapılan sorgulamalarda, kimlik gösterilmesi ve vekaletname sunulması halinde sorgulama yapılabilecektir, vekaletname olmadığı taktirde talep dilekçesi ibraz edilmesi halinde sorgulama yapılabilecektir.

10- TELEFONLARA CEVAP VERİLMESİ

Ön büro personelinin ön büroya teslim edilen evraklarla ilgili mahkemelerle sık sık görüşmesi gerekeceğinden mahkemelerce telefonlara cevap verilecektir. Dosya akibeti vd konularda Ön Bürolar tarafından hiç bir şekilde telefonla bilgi verilmeyecektir.

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr