Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Çalışma Esasları

HUKUK MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU ÇALIŞMA ESASLARI
    

ÖN BÜROYA EVRAK TESLİMİ 

        Dilekçelerin Ön Büro'ya teslimi ancak dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle (vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvaffakatname ibrazı suretiyle) yapılabilecektir. (İstisnai durumlarda Mahkeme Hakimi'nin veya Yazı İşleri Müdürünün yazılı görüşü doğrultusunda hareket edilecektir.) Ön Bürolara verilen her türlü evrak, dilekçe ile Mahkemesi, dosya numarası ve dosyadaki taraf ismi belirtilmek suretiyle sunulacaktır.  

1-DİLEKÇELER VE TALEP İŞLEMLERİ 
    
İş sahipleri tarafından Ön Büroya verilen dilekçelerle ilgi olarak dilekçe üzerinde herhangi bir hata olması durumunda, gereği  dilekçenin sunulduğu mahkemesi tarafından yerine getirilecektir.

A- Dilekçeler : Sunulan dilekçelerde harç ve avans yatırılması gerekiyor ise öncelikle  gerekli avans ve harçları vezneye yatırıldıktan sonra dilekçe taranıp ilgili Mahkemenin iş listesine aktarılacaktır. 

B- Temyiz ve İstinaf Dilekçeleri : İlk Derece Mahkemelerinin dosyalarına sunulan temyiz ve İstinaf dilekçeleri vezneye gerekli harç ve masraflar yatırıldıktan sonra dilekçe taranıp Mahkemenin iş listesine gönderilmek üzere Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosundan kabul edilecektir.
     İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri ilamlarına yapılan Temyiz Başvuru dilekçeleri Hukuk Mahkemeleri Muhabere Ön Bürosunda kabul edilerek işlem yapılacaktır.

C- Tehir-i İcra Kararlarının Verilmesi : Gerekli harç ve avanslar vezneye yatırıldıktan sonra Ön Büro tarafından verilecektir. 

D- Davadan Feragat ve Temyizden Feragat Dilekçeleri : İlgiliye ait kimlik tespiti işlemleri Ön Büro tarafından yapılarak  sunulan feragat dilekçesi taranıp ilgili Mahkemenin iş listesine aktarılacaktır. 

E- Mazeret dilekçeleri: Aynı gün ve ertesi gün yapılacak olan duruşmalara verilen mazeret dilekçeleri iş sahipleri tarafından bizzat mahkemesine teslim edilecektir.

F- Derkenar İşlemi : Temyiz ve istinaf edildiğine ilişkin ve tehir-i icra talepli  temyiz edildiğine dair derkenar işlemleri ile dava açıldığına dair derkenar talebine ilişkin işlemler Ön Büro tarafından yapılacaktır. Bunların dışındaki diğer derkenar talepleri (dosyanın İstinaf'a veya Yargıtay'a sevk tarihine ilişkin UYAP sisteminde görülemeyen işlemler) Mahkemesince değerlendirilecektir. 

G- Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından Mahkemelerden İstenilen Yazılara Cevap Verilmesi: Kurum ve Kuruluşlar tarafından Mahkemelerden istenilen yazılara Mahkemeler tarafından cevap verilecektir. 

H- Adli Birimlerden Tarafından Mahkemelerden İstenilen Yazılara Cevap Verilmesi: Adliye içi ve Adliye dışı tüm birimlerden Mahkeme dosyalarına ait bilgi ve belge talebine ilişkin tüm müzekkerelere ilgili Mahkemelerince cevap verilecektir. 

I- Müdahale Dilekçeleri: Müdahale talebinde bulunan taraflarca sunulan Müdahale talebine ilişkin dilekçeler Ön Bürodan kabul edilecektir ancak Ön Büro ekranlarında taraf ekleme yetkisi olmadığından gerekli harç tahsil işlemleri Mahkemesince yerine getirilecektir.

İ- Sistemde Kaydı Olmayan Eski Dosyalara Sunulan Dilekçeler: UYAP sisteminde kaydı olmayan eski dosyalara ilişkin dilekçe ve evraklar doğrudan Mahkemesine teslim edilecektir. Sistemte kayıtlı olmayan dosyaların Mahkemesince UYAP kaydı açıldıktan sonra ilgili dosyaya Ön Büro tarafından dilekçeler kabul edilecektir

3- DOSYA İŞLEMLERİ 

A- Dosya İnceleme : Bu işlem doğrudan Mahkemesinde yapılacaktır.
B- Dosyadan Fotokopi Alma : Dosyada taraf olarak yer alan dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle  (vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvaffakatname ibrazı suretiyle) dilekçe ile istediği belgeler Ön Büro personelince  iş Yurtları tarafından işletilmekte olan Ön Büro yakınındaki fotokopi noktasına sistem üzerinden  gönderilecek olup, talepte bulunan tarafın fotokopi ücretini  ödemesi karşılığında istediği belgeler fotokopi noktasından kendisine teslim edilecektir. Sistemsel arıza durumlarında ve dosyanın çok kapsamlı olması durumlarında iş sahipleri mahkemesine yönlendirilecektir.  (İstisnai durumlarda Mahkeme Hakimi'nin veya Yazı İşleri Müdürünün yazılı görüşü doğrultusunda hareket edilecektir.)
C- Dosya Akıbeti Sorulması : Dava dosyası hakkında bilgi almak isteyen davanın tarafları kimlik göstermek suretiyle ( vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvaffakatname ibrazı suretiyle) dosya ile ilgili ön büroya  başvurarak bilgi alabileceklerdir.
 
D- "Aslı Gibidir" İşlemleri :
 İlgilisi tarafından UYAP'ta üretilen evrakların talep edilmesi halinde suret harcının yatırılmasından sonra "UYAP ÇIKTISIDIR bu evrakın 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İmza ile imzalandığı tasdik olunur" Şeklinde kaşe basılarak verilecektir.
Dosyanın Tamamı veya herhangi bir bölümü aslı gibidir olarak istenildiği takdirde ise suret harcının yatırılmasından sonra "UYAP'taki suretinin aynısıdır" kaşesi ile birlikte onaylanarak verilecektir.
Bunların haricinde sunulan herhangi bir evraka şerh düşülmeyecektir.

D- Avans ve Harçların Ödenmesi : Avans ve harçların alınması işlemleri Ön Büroca yapılacaktır. Harç, gider avansı iadesi, bilirkişi ücreti ödenmesi işlemleri Mahkemesinde yapılacaktır. 

4- ASIL EVRAK İŞLEMLERİ

A- Bilirkişi Raporu: Bilirkişi raporu ilgili bilirkişisi tarafından bir nüshası Ön Büroda taratılıp, Mahkeme iş listesine aktarıldıktan sonra, alındı belgesine ilgili bilirkişi tarafından "rapor aslı tarafımca mahkemesine teslim edilecektir" yazıp imzaladıktan sonra rapor aslı ve dosyası ilgili bilirkişi tarafından Mahkemesine elden teslim edilecektir. Ön Büro zimmet raporlarında bilirkişi raporları ayrıca Mahkemesine teslim edilmeyecektir. Bilirkişi raporları haricen Mahkemesi tarafından tarama için Ön Büroya gönderildiği takdirde üzerinde Hakim veya Yazı İşleri Müdürünün havale kaşesi yok ise tarama işlemi yapılmayacaktır. 

B- Belge Asılları Teslimi : Kasada muhafaza edilmesi gereken (çek,  senet, bono, teminat mektubu aslı, fatura aslı)  evraklar ve kıymetli evrak olarak kabul edilen belge asılları iş sahipleri tarafından doğrudan Mahkemesine sunulacak, bu evraklar Mahkemesince kasada muhafaza edilmek üzere teslim alınarak ilgili dilekçeye teslim alındığını içeren şerh konulması halinde (Mahkeme kaşesi, ad, soyad, sicil, imza) dilekçeler Ön Bürodan alınacaktır.
Bunun dışında dilekçe ile sunulan kıymetli evrak niteliği taşımayan ve taranması mümkün olmayan proje, gazete, fotoğraf, cd vb. Diğer evraklar Ön Bürodan teslim alınarak Mahkemesine gönderilecektir.  

5- POSTA İŞLEMLERİ 

A- Posta Ve Kargo Yolu İle Gelen Evraklar : Posta ve kargo yolu ile gelen evraklar Mahkemesince teslim alınıp ve evraklara Mahkemesince havale işlemi yapıldıktan sonra yine Mahkeme personeli tarafından tarama için Ön Büroya gönderilecek, taranan evrakın Ön Büro tarafından  ilgili Mahkemenin iş listesine aktarılması sağlanacaktır. 

B- Kurumlardan Gelen Evraklar: Tüm kurumlardan (Resmi ve Özel Kurumlar, Bankalar) gelen müzekkere cevapları Ön Büro personeli tarafından teslim alınacak, bu evraklara Ön Büro işlemi yapılarak düzenlenen alındı belgesi iş sahiplerine verilecektir. Kapalı Zarf içerisinde sunulan müzekkere cevapları Ön Bürodan teslim alınmayacaktır.

6- EVRAK İŞLEMLERİ 

A- Havale İşlemleri : Evrakın sisteme giriş tarihi resmi havale tarihi olduğundan Ön Büro tarafından ayrıca evrak üzerine kaşe basılmasına ve imza atılmasına gerek bulunmamaktadır. 

B- Taraflara Elden Evrak Verilmesi : Ön Büroya teslim edilen evrakların Mahkemelere teslimi için davanın taraflarına verilmesi mümkün değildir. Ancak duruşması aynı gün, yakın saatte olan ve mahkeme tarafından aynı gün işlem yapılması gereken evraklara ilgili mahkemesince Uyaptan çıktısı alınarak işlem yapılacaktır. 

C- Ön Büroya Teslim Edilen Evrakların Mahkemelerine Teslim İşlemleri : Ön Büroya verilen evraklar ertesi gün sabah Ön Büro Mübaşirleri tarafından Mahkeme personeline imza karşılığında teslim edilecektir.

D- Acil evrakların Ön Büroda teslim alınma işlemleri : Duruşması aynı gün olan ve Mahkeme tarafından aynı gün içinde işlem yapılması gereken evraklara ilişkin olarak ilgili mahkemesince Uyaptan çıktısı alınarak işlem yapılacaktır. 

7- TARAMA İŞLEMLERİ 

Tarama : Dosya taraflarınca Ön Büroya sunulan dilekçeler Ön Büro personeli tarafından taranarak Mahkemenin iş listesine gönderilecektir. Bunların dışında Mahkemelerden taranmak üzere havale edilmiş olarak getirilen müzekkere cevapları ve posta evrakları hariç herhangi bir şekilde Mahkemeler tarafından taranması istenilen Mahkeme dosyaları Mahkemesince taranacaktır. 

8- UYAP EKRANLARI İŞLEMLERİ 

A- Uyap Ekranları : Ön Büro ekranlarında Evrak Tipi ve Evrak Türü seçilememektedir. (Temyiz dilekçesi - Cevap Dilekçesi - Delil Dilekçesi) Ön Büroya sunulan bu dilekçeler sadece taranarak Mahkeme personeli iş listesine aktarılmaktadır. Bu nedenle "Evrak Tipini ve Evrak Türünü" Mahkeme personeli taranan evraklar dosyasına aktarılırken belirleyecektir. 

B- Uyap Sisteminin Çalışmadığı Durumlar : UYAP sisteminin çalışmadığı durumlarda  süreli evraklara ilişkin işlemlerde iş sahipleri doğrudan mahkemesine yönlendirilecektir. Sunulan evraklar Mahkemesi tarafından teslim alınacak, bu evraklar bilahare UYAP sistemi çalışmaya başladıktan sonra Ön Bürolarda taranacaktır. Havalesi olmayan dilekçelerin tarama işlemi Ön Bürolarda yapılmayacaktır. 

                                                                                                                                                                                             Okan ALBAYRAK 
                                                                                                                                                                                      Adalet Komisyonu Başkanı
                    

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr