Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Çalışma Esasları

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Ön Bürosu

     İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosu'nda 1 yazı işleri müdürü, 22 zabıt katibi ve 1 hizmetli olmak üzere toplam 24 personel görev yapmaktadır.
    Cumhuriyet Başsavcılığımız Ön Bürosu faaliyetleri 14/10/2015 tarih ve 2015/19611 B.M. sayılı "Genel Çalışma Esasları ve İşbölümü" talimatı ile 06/08/2015 tarih ve 29437 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Hükümlerine göre yerine getirilmektedir.

 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖN BÜROSU'NUN İŞLEYİŞİNE DAİR GENEL HÜKÜMLER

a) Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosu yazı işleri müdürü ile bir kısım zabıt katibine 06.08.2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 105/2.ç ve 105/3.ç, 252/1-2 maddeleri gereğince havale yapma yetkisi verilmiştir.

b) Ön Büroya müracaat eden mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleriyle,  şüpheli  ve  müdafiin  ön  büro  UYAP ekranından karşılanamayan ya da  ön büro personeli tarafından cevaplandırılması mümkün olmayan talepleri halinde taraflar ön büro personeli tarafından ilgili Cumhuriyet savcısı, büro ya da birimlere yönlendirileceklerdir.

c) Ön Büroya müracaat eden vekil ya da müdafiin ön büroda işlem yaptırabilmesi için öncelikle baro kimlik kartını ibraz etmesi istenilecek, UYAP'ta kayıtlı vekil ya da müdafii olması aranacak, UYAP'ta kayıtlı olmayan vekil vekaletnamesini ibraz etmesi halinde ön büroda işlem yaptırabilecek, vekilin bizzat müracaat etmediği, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle takip ettirdiği hallerde vekaletname yanında yetki belgesi ya da avukatın yanında çalıştığına dair kimlik belgesi ibraz etmesi istenilecektir.

d) Ön Büroya müracaat eden vatandaşların talepleri nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı gibi fotoğrafı bulunan kimlik ibraz etmesi ve T.C. kimlik numarasını bildirmesi halinde yerine getirilecektir.

e) Soruşturma evrakı içerisindeki belgelerin fotokopisi talep edildiğinde talep sahibi ön büro personeli tarafından işlemleri yapıldıktan sonra İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı görevlilerince fotokopi hizmeti verilen alana yönlendirilecek, talep sahibi fotokopi ücretini karşıladığında talep ettiği belgelerin fotokopisini buradan temin edebilecektir.

f) Adli kolluk, avukat veya vatandaşlar tarafından emanete alınması gereklieşya ya da kıymetli evrak teslim edilmek istenildiğinde ön büro personeli tarafından adli kolluk, avukat veya vatandaşlar ilgili Cumhuriyet savcısına yönlendirilecek, ilk etapta adli emanete alınması gerekli olmayan fotoğraf, CD ya da CD çözümleri gibi delil mahiyetinde sunulan belgeler ön büro personeli tarafından kabul edilecektir.

g) Muhabere yoluyla gönderilmesi gereken evrak ön büro personeli tarafından gerekli işlemleri yapıldıktan sonra fiziki evrak posta yoluyla gönderilmek üzere muhabere bürosu tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla ön bürodan teslim alınacaktır.

ğ) Talimat bürosu tarafından adli kolluğa gönderilen talimat cevapları adli kolluk tarafından ön büroya iletildiğinde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra fiziki evrak talimat bürosu tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla ön bürodan teslim alınacaktır.

h) Muhabere bürosuna PTT veya kargo aracılığıyla gelen evrak ile ilgili işlemler muhabere bürosunca yerine getirilecek, muhabere bürosunca ilgili Cumhuriyet savcısı, büro ya da birime iletilecek, PTT veya kargo aracılığıyla gelen evrak ön büroya gönderilmeyecektir.

ı) Daimi arama bürosundaki soruşturma evrakının yoğunluğu, ön büro personeli sayısı gözönüne alınarak adli kolluk tarafından daimi arama bürosuna gönderilen evrak ön büro tarafından bu aşamada teslim alınmayacak, adli kolluk daimi arama bürosuna ait evrakı doğrudan daimi arama bürosuna teslim edecektir.

i) UYAP'ta kayıtlı olmayan ya da arşivde bulunan bir dosya ile ilgili bir talep halinde ön büro personeli talep sahibini ilgili Cumhuriyet savcısına ya da arşiv birimine yönlendirecektir.

j) Ön büroya hakkında soruşturma bulunup bulunmadığı yönünde bilgi almak amacıyla başvuru yapılması halinde ilgilinin sadece Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki sınırları dahilinde soruşturması bulunup bulunmadığı UYAP sisteminden sorgulanabildiğinden talep sahibine Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki sınırları dahilinde soruşturması bulunup bulunmadığı bilgisi verilecektir.

k) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz edildiğinde ön büro personeli itiraz dilekçesini tarayarak,UYAP'a kaydedip dosyasına aktaracak, fiziki evrakıEsas ve Karar Bürosu personeli tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edecektir.

l) Yukarıda da belirtildiği üzere özellikle tutuklamaya itiraz dilekçeleri geldiğinde ön büro personeli itiraz dilekçesini tarayarak UYAP'a kaydedip dosyasına aktaracak ve fiziki evrakı ilgili personeli tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edecek, sözkonusu fiziki evrakın alınmaması halinde derhal ilgili Cumhuriyet savcısını bilgilendirecektir.

m) Gün içerisinde ön büro tarafından teslim alınan ve UYAP sisteminden taranarak ilgili Cumhuriyet savcısı, büro ya da birimin iş listesine düşürülen fiziki evrak ön büro personeli tarafından tasnif edilip, zimmeti yapıldıktan sonra ilgili büro ya da birim tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla her gün 11:00 - 12:00 ; 16:00 - 17:00 saatleri arasında ön bürodan teslim alınacaktır.

n) Ön büro alanında kurulan numaratörde avukat sorgu, vatandaş sorgu, avukat evrak kabul, vatandaş evrak kabul, engelli, adli kolluk olmak üzere altı menüden numara alınmak suretiyle sıra dahilinde işlemler yerine getirilecektir.
Şeklinde düzenlenmiştir.

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr