Çalışma Esasları

CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROLARI

     İstanbul Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu toplam 40 Personel ile 81 Adet Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Adet Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Adet Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 7 adet Çocuk Mahkemesi, 10 Adet Sulh Ceza Hakimliği, 24 Adet İcra Ceza Mahkemesi, 4 Adet Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi olmak üzere toplam 149 Ceza Mahkemesine, vatandaşlara, avukatlara ve kurumlara hizmet vermektedir. Ceza Mahkemeleri Ön Bürosunda günlük ortalama 1.000 civarı alınmakta olup bu sayı her geçen gün artmaktadır.
    Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu faaliyetlerini İstanbul Adalet Komisyonunun belirlemiş olduğu çalışma talimatına ve 06.08.2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapmakta olup çalışma esasları:     

CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU ÇALIŞMA ESASLARI

ÖN BÜROYA EVRAK TESLİMİ

Dilekçelerin ön büroya teslimi ancak dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle (vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvafakatname ibrazı suretiyle) yapılabilecektir. (İstisnai durumlarda Mahkeme Hakimi'nin veya Yazı İşleri Müdürü yazılı görüşü doğrultusunda hareket edilecektir.) Bunların haricinde hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Ön Bürolara verilen her türlü evrak dilekçe ile: mahkemesi, dosya numarası, dosyadaki taraf ismi, adres ve telefon bilgileri eklenmek suretiyle sunulacaktır.

1-DİLEKÇELER VE TALEP İŞLEMLERİ

İş sahipleri tarafından Ön Büroya verilen dilekçelerle ilgi olarak dilekçe üzerinde herhangi bir hata olması durumunda, gereği dilekçenin sunulduğu mahkemesi tarafından yerine getirilecektir.

A-Dilekçeler : Dilekçeler tarandıktan sonra ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacaktır.
B-Temyiz Dilekçeleri : Dilekçeler tarandıktan sonra ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacaktır.
C-Şikayetten Vazgeçme, Vekillikten İstifa ve Azil, Temyizden Feragat Dilekçeleri Vb. : İlgiliye ait Kimlik tespiti ve diğer işlemler ön Büro tarafından yapılacaktır.
D-Mazeret dilekçeleri: Mazeret dilekçeleri tarandıktan sonra ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacaktır. Duruşması aynı gün olan mazeret dilekçeleri, ilgili mahkemesince Uyaptan çıktısı alınarak işlem yapılacaktır.
E-İcra Ceza Mahkemesine verilecek şikayet dilekçeleri: İcra Ceza Mahkemelerine yeni verilecek şikayet dilekçeleri ile ilgili Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 29.02.2016 tarih ve E.231-1437 sayılı yazısı gereği tevzi işlemleri Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu tarafından yapılacaktır. Tevzisi yapılan şikayet dilekçeleri ertesi sabah Ön Büro mübaşirlerince mahkemesine imza karşılığı teslim edilecektir.

2- MUHABERE İŞLEMLERİ

A-Taşra Muhabere Evrakı : Başka bir yargı çevresindeki Mahkemeye gönderilecek dilekçeler Ön Büroda kabul edilip, tarama işlemi yapıldıktan sonra posta işlemi yapılacaktır.
B-İcra Ceza Mahkemeleri için Muhabere İşlemleri şöyledir:
- Temyiz İçin: Temyiz edene havale yoluyla gider avansı yatırtılıp, dekont dilekçe ile birlikte taranarak Ön Büro tarafından muhaberesi yapılacaktır.
- İtiraz için: Yeterli miktarda tebligat pulu alınıp, dilekçeye eklenerek Ön Büro tarafından muhaberesi yapılacaktır.
C-Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Dilekçesi : Dilekçe sahibi tarafından öncelikli olarak İnternetten çıkartılan Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formu doldurulup başvuru harcı da vezneye yatırıldıktan sonra dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle muhabere işlemi Ön Büro tarafından yapılacaktır. Haricen, vekili olan avukatlar ve yetki belgesi verdiği kişiler tarafından, stajyerler ve takip memurlarına da muvafakatname verilmesi durumunda bireysel başvuru işlemini yapabileceklerdir.
D-Kurumların Muhabere Evrakları: Jandarma, Bankalar, Emniyet, SGK, Bedaş, İski, Tedaş v.b kurumlarca, vekilince ve takip memurunca mahkemesine gönderilecek posta evrakları ilgili mahkemesine gönderilecek olup, Ön Büro tarafından teslim alınmayacaktır.

3- DOSYA İŞLEMLERİ

A-Dosya İnceleme : Bu işlem doğrudan ilgili Mahkemesinde yapılacaktır.
B-Dosyadan Fotokopi Alma: İş sahibinin dilekçe ile istediği belgeler Ön Büro personelince İş Yurtları tarafından işletilmekte olan Ön Büro yakınındaki fotokopi noktasına sistem üzerinden gönderilecek olup, iş sahibinin fotokopi ücretini ödemesi karşılığında istediği belgeler kendisine teslim edilecektir. Sistemsel arıza durumlarında iş sahipleri mahkemesine yönlendirilecektir.
C-Dosya Akıbeti Sorulması : Dava dosyası hakkında bilgi almak isteyen davanın tarafları kimlik göstermek suretiyle, (vekalet verilen avukat, bu avukatın yetki verdiği diğer avukatlar ve kendilerine muvafakatname verilen stajyerler ve takip memurları) dosyayla ilgili Ön Büroya başvurarak bilgi alabileceklerdir.
D-Karar Örneği Ve "Aslı Gibidir" İşlemleri : Karar örneği ve "aslıdır" biçimindeki şerh işlemleri ön büro tarafından UYAP'dan çıkarıldıktan sonra verilecektir. Bunun haricinde herhangi bir kişinin getirdiği evraka şerh düşülmeyecektir.

4- ASIL EVRAK İŞLEMLERİ

A-Bilirkişi Raporu: Bilirkişi tarafından rapor aslının bir nüshasına "Rapor aslı ve ekleri tarafımdan Mahkemesine teslim edilecektir." şeklinde not düşülüp imzalanması halinde bu rapor Ön Büroca taranarak Mahkeme iş listesine aktarılacak olup, rapor aslı ve varsa kovuşturma dosyası ilgili bilirkişi tarafından Mahkemesine elden teslim edilecektir.
B-Belge Asılları Teslimi : Kasada muhafaza edilmesi gereken evraklar ve kıymetli evrak olarak kabul edilen belge asılları ve taranması mümkün olmayan evrak vs. (çek, bono, senet, poliçe, cd, gazete v.b) Mahkemesince teslim alınacaktır. Bu dilekçelere mahkemesince evrak asıllarının teslim alındığını içeren şerh konulması halinde ilgili dilekçeler bilahare ön büroda taranacaktır.

5- POSTA İŞLEMLERİ

A-Posta Ve Kargo Yolu İle Gelen Evraklar : Posta ve kargo yolu ile gelen evraklar mahkemesince teslim alınıp ve bu evraklara mahkemesince havale işlemi yapıldıktan sonra ön büro tarafından taranarak ilgili mahkemenin iş listesine aktarılması sağlanacaktır. Evraklar Mahkemelerine ön büro mübaşirlerince teslim edilecektir.
B-Kurumlardan Gelen Evraklar: Tüm kurumlardan (Jandarma, bankalar, emniyet, SGK, Bedaş, İski, Tedaş v.b) gelen yazı cevapları, Ön Büro tarafından teslim alınıp tarandıktan sonra mahkemelerine Ön Büro mübaşirlerince zimmet karşılığı teslim edilecektir.
C-Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından Mahkemelerden İstenilen Yazılara Cevap Verilmesi: Kurum ve Kuruluşlarca herhangi bir dosya hakkında talep edilen bilgi ve belgelere ilgili mahkemesince cevap verilecektir.

6- EVRAK İŞLEMLERİ

A-Havale İşlemleri : Evrakın sisteme giriş tarihi resmi havale tarihi olduğundan mahkemece ayrıca evrak üzerine kaşe basılmasına ve imza atılmasına gerek bulunmamaktadır.
B-Taraflara Elden Evrak Verilmesi : Ön Büroya teslim edilen evrakların mahkemelere teslimi için davanın taraflarına verilmesi mümkün değildir. Ancak duruşması aynı gün, yakın saatte olan ve mahkeme tarafından aynı gün işlem yapılması gereken evraklara ilgili mahkemesince Uyaptan çıktısı alınarak işlem yapılacaktır.
C-Ön Büroya Teslim Edilen Evrakların Mahkemelerine Teslim İşlemleri : Ön büroya verilen evraklar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez Ön Büro Mübaşirleri tarafından Mahkeme Personeline imza karşılığında teslim edilecektir.

7- TARAMA İŞLEMLERİ

A-Tarama : Dosya taraflarınca ön büroya sunulan dilekçeler ön büro personeli tarafından taranarak mahkemenin iş listesine gönderilecektir. Bunların dışında posta evrakları hariç herhangi bir şekilde mahkemeler tarafından taranması istenilen dosyalar ve belgeler Mahkemelere tarama cihazı verilinceye kadar B3 Blok 1.Kat 116 Nolu ve D2 Blok 1.Kat 160 Nolu odada mahkeme personelince taranacak olup, bunun haricinde hiçbir dosya ve belge ön bürolarda taranmayacaktır.
B-Sistemde Kaydı Olmayan Dosyalar: Uyap sisteminde kaydı olmayan dosyalara ilişkin dilekçe ve evraklar doğrudan mahkemelerine teslim edilecektir. Bu evrakların tarama işlemi Ön Bürolardan yapılmayacaktır.

8- UYAP EKRANLARI İŞLEMLERİ

A-Uyap Ekranları : Ön Büro ekranlarında Evrak Tipi ve Evrak Türü seçilememektedir. (Temyiz dilekçesi-Cevap Dilekçesi- Delil Dilekçesi) Sadece dilekçe taranarak Mahkeme personeli iş listesine aktarılmaktadır. Bu nedenle Evrak Tipini ve Evrak Türünü Mahkeme personeli belirleyecektir.
B-Uyap sisteminin çalışmadığı durumlar: UYAP sisteminin çalışmadığı durumlarda iş sahipleri doğrudan mahkemesine yönlendirilecek olup, evraklar mahkemesince havale edildikten sonra bilahare Ön Büro tarafından taranacaktır. Havalesi olmayan dilekçelerin tarama işlemi Ön Bürolarca yapılmayacaktır.

9- SORGULAMALAR :

Ön Bürolarda taraflarca kimlik gösterilmek suretiyle adliyemizdeki dava ve taraf bilgileri sorgulaması yapılabilecektir. Avukat tarafından yapılan sorgulamalarda, kimlik gösterilmesi ve vekaletname sunulması halinde sorgulama yapılabilecektir, vekaletname olmadığı taktirde Avukatlarca talep dilekçesi ibraz edilmesi halinde sorgulama yapılabilecektir. Bunların haricinde hiçbir sorgulama talebi dikkate alınmayacaktır.

10- TELEFONLARA CEVAP VERİLMESİ :

Ön büro personelinin ön büroya teslim edilen evraklarla ilgili mahkemelerle sık sık görüşmesi gerekeceğinden mahkemelerce telefonlara cevap verilecektir. Dosya akıbeti ve diğer konularda Ön Bürolar tarafından hiçbir şekilde telefonla bilgi verilmeyecektir.

Bunların haricinde Cumhuriyet Başsavcılığınca; mahkemelerine gönderilen gizlilik talepli dosyalar hakkında verilecek kararların, Ceza Ön Bürolarca da görüleceği düşünülerek olası sıkıntılara meydan vermemek için mahkemelerce gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereği rica olunur.

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr