Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Tercümanlık İlanı
15.09.2023

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı


İ L A N


04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 28578 sayılı Resmî Gazetede 05/03/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Komisyon Başkanlığımızca düzenlenecek olan 2024 yılı İstanbul İli Tercüman Listesine başvuru yapmak için başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Listeye kabul şartları :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olmak,

2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

3.En az ilkokul mezunu olmak,

4.Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak, (31/10/2005 tarihi ve öncesi doğumlular)

5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,

8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak

Başvuru usulü :

Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenlerin 16 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Komisyon Başkanlığımıza veya Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örneklerinin ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir. 
31 Ekim 2023 tarihinden sonra yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler :

1.Başvuru Formu(İndirmek için tıklayınız.)

2.T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği

3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği (E-devlet'ten alınacak belgelerde yerleşim yeri belgesi ve nüfus kayıt örneği olmak üzere iki evrak alınması gerekmektedir.)

4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, ( Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır ) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan  (Dil beyan formu indirmek için tıklayınız.)

5.İki adet vesikalık fotoğraf

6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği(Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır )

7.Listeye kabul şartları başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge


2023 yılında  İstanbul İli Tercüman Listesine kayıtlı olanlardan başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen (2), (4) ve (6) numaralı bilgi ve belgeler istenmeyecektir.


Başvurularının alınma şekli, değerlendirilmesi ve müteakip işlemler :

1.Tercümanlık başvuruları; başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı ikinci kat İstanbul Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sınav-Tercüman Masasına(2. Kat A1 Blok 232 Numaralı Oda) bizzat gelerek veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle şahsen yapılacaktır. 

Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınarak yapılan başvurularda verilen belgelerin UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örneklerinin ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir.
31 Ekim 2023 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla ya da faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Yapılan tercümanlık başvuruları, Komisyon Başkanlığımızca 30 Kasım 2023 tarihine kadar incelenecek olup, inceleme neticesinde evraklarında eksiklik tespit edilen tercüman adaylarının başvurularına ret kararı verilecektir.

3. Yapılacak olan inceleme neticesinde başvuru sonuçları 01 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve İstanbul Adliyesinin ( www.istanbul.adalet.gov.tr ) resmi internet sitesinde ilan edilecektir.  

4.Başvurusu kabul edilenlere ilişkin olarak yemin töreni Komisyon Başkanlığımızca başvuru sonuçlarının açıklanacağı  01 Aralık 2023 tarihinde ayrıca ilan edilecektir.  

İhtiyaç duyulan diller :

 Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Ermenice, Dari Dili, Farsça, Fince, Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca, Kanada Dili, Karadağca, Kazakça, Kırgızca, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moldovca,  Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Rumca, Rusça, Sırpça, Türkî Cumhuriyetleri Dilleri,  Türkmence, Ukraynaca, Uygurca, Yunanca  ve diğer tüm diller

İlanın duyurulması :

Komisyon Başkanlığımızın işbu ilanının;

1.İstanbul Adliyesinin ve yargı çevresindeki adliyelerin divanhanesine asılması için merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,

2.İstanbul Adliyesinin (www.istanbul.adalet.gov.tr) resmi internet sitesinde  YAYIMLANMASI,

3.10 Ekim 2023 tarihinden önce mahallî bir gazetede yayımlanması için Basın İlan Kurumuna GÖNDERİLMESİ,

KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR. 

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr