2021 Yılı İstanbul İli Tercüman Başvuru İlanı
16.09.2020

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığından


İ L A N


04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 28578 sayılı resmi gazetede 05/03/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren  " Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik " hükümleri uyarınca, Komisyon Başkanlığımızca düzenlenecek olan 2021 yılı İstanbul İli  Tercüman Listesine başvuru yapmak için başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Listeye kabul şartları :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,

2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

3.En az ilkokul mezunu olması,

4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması, ( 31/10/2002 tarihi ve öncesi doğumlular )

5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

gerekir.

Başvuru usulü :

Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenler 01 - 31 Ekim 2020 tarihleri arasında Komisyon Başkanlığımıza veya Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri de ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir. 
31 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler :

1.Başvuru Formu, ( EK-1 )

2.T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, ( Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır ) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, ( EK-2 )

5.İki adet vesikalık fotoğraf,

6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,(Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır )

7.Listeye kabul şartları başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,

gerekir.

2020 yılında  İstanbul İli Tercüman Listesine kayıtlı olanlardan başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen (2), (4) ve (6) numaralı bilgi ve belgeler istenmeyecektir.

Başvurularının alınma şekli, değerlendirilmesi ve müteakip işlemler :

1.Tercümanlık başvuruları; başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı içerisinde ikinci bodrum katta bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunun giriş alanına bizzat gelerek veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle yapılacaktır. 

Mahallî Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak yapılan başvurularda verilen belgeler UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri de ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir.
31 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla ya da faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.Komisyon Başkanlığımızca, yapılan tercümanlık başvuruları 30 Kasım 2020 tarihine kadar incelenecek olup, inceleme neticesinde evraklarında eksiklik tespit edilen tercüman adaylarının başvurularına red kararı verilecektir.

3.Yapılacak olan inceleme neticesinde başvuru sonuçları 01 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve İstanbul Adliyesinin ( www.istanbul.adalet.gov.tr ) resmi internet sitesinde ilan edilecektir.  

4.Başvurusu kabul edilenlere ilişkin olarak yemin töreni, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının önlenmesi ve içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için, Komisyon Başkanlığımızca başvuru sonuçlarının açıklanacağı  01 Aralık 2020 tarihinde ayrıca ilan edilecektir.  

İhtiyaç duyulan diller :

 Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence,  Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili,   Farsça,  Fince,  Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca,  Kanada Dili,  Karadağca, Kazakça, Kırgızca,  Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca,  Moldovca, Nijerya Dili,  Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice, Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri,  Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba),  Urduca, Uygurca, Yunanca  ve diğer tüm diller.

İlanın duyurulması :

Komisyon Başkanlığımızın işbu ilanının;

1.İstanbul Adliyesinin ve yargı çevresindeki adliyelerin divanhanesine asılması için merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,

2.İstanbul Adliyesinin ( www.istanbul.adalet.gov.tr ) resmi internet sitesinde  YAYIMLANMASI,

3.01 Ekim 2020 tarihinden önce mahallî bir gazetede yayımlanması için Basın İlan Kurumuna GÖNDERİLMESİ,

KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR. 
                                                                                                                                                                            


                  


EK-1 : Tercüman Başvuru Formu


EK-2 : Dil Beyanı                                                                                                                                                                                    


 

Adres

Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

Telefon

0 212 375 75 75

E-Posta

istanbulcbsisaretadalet.gov.tr